Rencasa

Español (spanish formal Internacional)
A+ R A-

Modificacio Llei Arrendaments urbans

Correu electrònic Imprimeix PDF

Amb entrada en vigor per al dimecres 19 de desembre, el BOE del dimarts 18 de desembre publica el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.

Com fèiem esment a la notícia publicada per Iberley, aquest RD-llei modifica les següents normes: Llei d'Arrendaments Urbans, Llei de Propietat Horitzontal, Llei d'Enjudiciament Civil, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Modificacions en la LAU :

Destaquen l'extensió dels terminis de pròrroga obligatòria i la pròrroga tàcita dels contractes d'arrendament d'habitatge. S'estableix en 5 anys el període de pròrroga obligatòria, excepte en el cas que l'arrendador sigui persona jurídica, supòsit en què es fixa un termini de 7 anys.

Pel que fa a la pròrroga tàcita, s'estableix que, arribada la data de venciment del contracte o de qualsevol de les pròrrogues, i un cop transcorregut el període de pròrroga obligatòria, si no hi ha comunicació d'alguna de les parts en què s'estableixi la voluntat de no renovar-lo, es prorrogarà el contracte durant 3 anys més.

Pel que fa a la fiança, es fixa en 2 mensualitats de renda la quantia màxima de les garanties addicionals a la fiança que poden exigir a l'arrendatari, ja sigui a través de dipòsit o d'aval bancari, i llevat que es tracti de contractes de llarga durada.

En matèria de lloguer turístics, es modifica la LAU per a realitzar una precisió tècnica en l'exclusió de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei de la cessió temporal de l'ús que comporta l'activitat de les anomenades habitatges d'ús turístic, suprimint la limitació que aquestes hagin de ser necessàriament comercialitzades a través de canals d'oferta turística i remetent específicament al que estableix la normativa sectorial turística que sigui aplicable.

Modificacions en la LPH

Se centra en modificar pel que fa a la realització d'obres de millora de l'accessibilitat.

En primer lloc, s'incrementa fins al 10% de l'últim pressupost ordinari la quantia del fons de reserva de les comunitats de propietaris i s'estableix la possibilitat que aquests recursos es destinin a la realització de les obres obligatòries d'accessibilitat que preveu l'article deu .1.b) de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

En segon lloc, s'estén l'obligació de realitzar tals obres d'accessibilitat en aquells supòsits en què les ajudes públiques a les quals la comunitat pugui tenir accés assoleixin el 75% de l'import de les mateixes.

En matèria d'habitatges d'ús turístic, també es recull una reforma del règim de propietat horitzontal que explicita la majoria qualificada necessària perquè les comunitats de propietaris puguin limitar o condicionar l'exercici de l'activitat, o establir quotes especials o increment en la participació de les despeses comunes de l'habitatge, en el marc de la normativa sectorial que reguli l'exercici d'aquesta activitat i del règim d'usos establert pels instruments d'ordenació urbanística i territorial.

Modificacions en la LEC

Es produeixen modificacions en matèria de desnonaments d'habitatge. Es modifica el procediment de desnonament d'habitatge quan afecti llars vulnerables, i estableix que la determinació de la situació de vulnerabilitat produirà la suspensió del procediment fins que s'adoptin les mesures que els serveis socials considerin oportunes per un termini màxim d'un mes, o de dos mesos quan el demandant sigui persona jurídica.

És a dir, des que sigui notificat l'embargament, els serveis socials hauran d'emetre un informe al jutjat informant de la situació en què queden els desnonats. Un cop el jutjat rebi l'informe, es paralitzarà el procediment de desnonament durant 1 mes o 2 mesos si l'arrendador és persona jurídica, per buscar solucions.

Modificacions en la Llei de les hisendes locals i la LITPAJD

Respecte a l'IBI, s'estableix:

→ S'exceptua de l'obligació de repercutir l'impost a l'arrendatari quan l'arrendador sigui un ens públic en els supòsits de lloguer d'immoble d'ús residencial amb renda limitada per una norma jurídica.

→ Es modifica la regulació del recàrrec previst per als immobles d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent, mitjançant la seva remissió a la corresponent normativa sectorial d'habitatge, autonòmica o estatal, amb rang de llei, a fi de que pugui ser aplicat pels ajuntaments mitjançant l'aprovació de la corresponent ordenança fiscal.

juez.jpg - 27.42 Kb

 

 

Escolta el nostre jingle!

Àrea d'usuari

Buscador d'Immobles


 

 

Solictar más información

Email: 
Referencia: 
Nombre: 
Apellido: 
Teléfono: 
  He leído y estoy de acuerdo con la política de protección de datos de carácter personal
    

126491783 2